top of page
Sky Steigers

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINTIE

Artikel 1 Algemene voorwaarden

SKY STEIGERS, BV met zetel te 8211 ZEDELGEM aan de Westbilk 11 en ondernemingsnummer 0735941077, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Jari MAENE wonende te 8211 ZEDELGEM aan de Westbilk 11, hiernagenoemd de verhuurder.

Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is in binnen en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
– Stellingbouw (verkoop, verhuur,…) in de meeste ruime zin van het woord. – Onderhoudswerken in het algemeen, algemene bouw. – De verhuring van hekkens, lockers en feestmateriaal allerhande. – De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van bouwmaterialen in het algemeen en van stellingen, hekwerken en toebehoren in het bijzonder. – De productie van bouwmaterialen in het algemeen, in het bijzonder van stellingen, hekwerken en toebehoren. De verwerking van de basisgrondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, en dit van welke aard, samenstelling, vorm en toestand ook, tot halffabricaat en tot afgewerkt of gereed product. – Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen. – Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties. – Het verlenen van technische, commerciële en administratieve adviezen. – Ontwerpen en verkopen van geluidswerende schermen. – Handel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen. – Handel in andere consumentenartikelen. – Handel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzoverder. – Handel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren. – Import en distributie van geluidswerende schermen, tuinpanelen en aanverwante artikelen. – Handel in onbewerkt hout. – Handel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid. – Handel in panelen en platen. – Handel in schrijnwerk, anders dan hout. – De productie, vervaardiging en assemblage van alle voorgaande goederen.

Huur van goederen
Zij is onder meer de verhuurder van een verhuurbedrijf van roerende goederen. De regels van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. De verhuurder verhuurt geen werk. Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatst genoemde zich verbindt te betalen. De levering en ophaling van de goederen zit hier niet inbegrepen, maar kan verzocht worden voor een meerprijs. De huur heeft een zaak tot voorwerp, waarop een persoonlijke schuldvorderingsrecht van gebruik en genot is toegekend. De 2 essentiële bestanddelen zijn:

– Het vreedzaam gebruik en genot over een zaak verschaffen
– Tegen het betalen van een prijs

De verhuurperiode is tijdelijk.

Introductie

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er wordt naar verwezen bij elke prijsofferte, huurbevestiging en factuur. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De schriftelijke bemerkingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst offerte, huurbevestiging en/of factuur per e-mail te worden gericht aan: info@skysteigers.be . Telefonische meldingen dienen te worden gevolgd door een e-mail. Er kan niet stilzwijgend geconcludeerd worden dat de verhuurder akkoord gaat met schriftelijke bemerkingen. Deze moeten beantwoord worden om tegenstelbaar te zijn.

Artikel 3
De geleverde goederen blijven eigendom van de verhuurder. De verhuurder zorgt ervoor dat de goederen zich in goede staat bevinden. De verhuurder onderneemt alles in zijn mogelijkheid om de goederen in een goede staat te verhuren. De huurder aanvaardt de goede staat van de goederen bij ingebruikname. Wanneer voor ingebruikname van de goederen toch defecten of beschadigingen vastgesteld worden, dan moet de huurder dit voorafgaand schriftelijk (en indien gewenst ook telefonisch) melden. Vervolgens zal de verhuurder een aantal mogelijkheden voorstellen. Wanneer er niet op één van de mogelijkheden wordt ingegaan door de huurder blijft de huurovereenkomst onverminderd van kracht. De huurder draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
De huurder dient het materiaal proper en ordelijk terug te bezorgen zoniet wordt het reinigen door de verhuurder van het materiaal aan een uurloon a rato van 40€/ uur aangerekend.

Artikel 4
De verhuurder heeft het recht tot toegang tot alle goederen. De verhuurder kan indien nodig bijkomende richtlijnen geven.

Offertes


Artikel 5
Aanvragen worden schriftelijk via e-mail of via de website gericht aan info@skysteigers.be.
De verhuring kan enkel doorgaan als de aanvraag tijdig aan de verhuurder wordt gericht, zodat alle nodige maatregelen nog kunnen worden getroffen. Bij een laattijdige aanvraag kan er een extra administratieve en logistieke kost worden aangerekend.
Bij een aanvraag dienen volgende gegevens vermeld te worden:

– Gewenste goederen en aantal
– Datum van levering
– Datum van ophaling
– Locatie van levering (indien meerdere locaties dient dit te worden vermeld)
– Vermelding als er geen heftruck/vorklift/manitou aanwezig kan zijn

De goederen worden verhuurd per week.

Artikel 6
Prijsoffertes worden via e-mail verstuurd naar de klant. Een prijsvoorstel wordt gegeven rekening houdend met het huren van de goederen voor een periode van 1 maand. Bij een verhuring van lange duur (meer dan 1 maand) dient dit expliciet vermeld te worden door de huurder, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het prijsvoorstel.

Artikel 7
Prijsoffertes zijn gratis, vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Pas na een schriftelijk bevestiging door de klant wordt een huurbevestiging gesloten en zal het materiaal voor u worden gereserveerd (mits betaling – zie topic betaling).

Huurbevestiging


Artikel 8
De huurbevestiging vermeldt de totale huurprijs. Deze huurprijs dient betaald te worden ten minste 10 kalenderdagen voor de datum van levering. Bemerkingen bij de huurbevestiging dienen schriftelijk binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de huurbevestiging te worden gericht aan info@skysteigers.be . Telefonische meldingen dienen te worden gevolgd door een e-mail om tegenstelbaar te zijn. Een huurbevestiging kan worden verkregen anderhalf jaar voor de aangevraagde datum. Wanneer echter door een wetswijziging (e.g. invoering kilometerheffing) of door omstandigheden extern aan de verhuurder de transportkosten zullen stijgen voor de verhuurder, kan dit bijkomend gefactureerd worden, ongeacht de opgegeven prijs.

Artikel 9
Mocht de klant 7 kalenderdagen voor de gewenste dag van levering nog geen huurbevestiging hebben ontvangen dient dit via e-mail te worden opgemerkt om een tijdige levering te voorzien.

Artikel 10
De huurbevestiging vermeldt de gewenste datum van levering en ophaling van de klant. Hier wordt zo veel als mogelijk rekening mee gehouden. Deze datum is echter niet bindend. De levering wordt steeds voorzien in de werkweek voor de afgesproken datum en de ophaling wordt voorzien in de werkweek daarna. Het exacte ogenblik van levering zal ofwel via e-mail ofwel telefonisch worden vermeld. De levering en ophaling is een bijkomende service en is een middelenverbintenis.
Voor een levering in het weekend kan een meerkost worden aangerekend. De levering gebeurt op 1 plaats zoals aangegeven door de huurder. Een levering op meerdere plaatsen dient expliciet vermeld te worden bij de aanvraag zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij de prijsopgave.

Annuleren

 

Artikel 11

Annuleren door de huurder gebeurt via e-mail aan info@skysteigers.be . Telefonische annuleren dient te worden gevolgd door een schriftelijke melding via e-mail om tegenstelbaar te zijn. De kosten om te annuleren gebeuren conform volgend schema:

• Annuleren 14 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum (cf. huurbevestiging): Geen kosten voor annuleren
• Annuleren tussen 14 en 7 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum (cf. huurbevestiging): 50 % kosten voor annuleren (50% van de totaalprijs zoals aangegeven op de huurbevestiging)
• Annuleren tussen 7 kalenderdagen en 3 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum (cf. huurbevestiging): 75% kosten voor annuleren (75% van de totaalprijs zoals aangegeven op de huurbevestiging)
• Annuleren vanaf 3 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum: 100 % kosten voor annuleren (100% van de totaalprijs zoals aangegeven op de huurbevestiging)
• Annuleren na levering: 100% kosten voor annuleren (100% van de totaalprijs zoals aangegeven op de huurbevestiging).

Levering en risico


Artikel 12
De datum van levering – zie hierboven (huurbevestiging). In geen geval zullen vertraagde leveringen de huurder éénzijdig het recht verlenen om de goederen te weigeren, de betaling te schorsen, de huurovereenkomst te verbreken of welke schadevergoeding dan ook te eisen. Het terrein waar geleverd en geplaatst dient te worden moet toegankelijk zijn voor het vervoer (oplegger / vrachtwagen + aanhangwagen). Het zich begeven op de aangeduide plaats van levering moet ongehinderd kunnen gebeuren, zoniet worden verleturen aangerekend en staat de huurder hier voor in. Ook wanneer er staalplaten dienen gelegd te worden omdat de ondergrond te modderig is, gebeurt dit op kosten van de huurder. Wanneer de verhuurder zich met het vervoer op het terrein begeeft mits goedkeuren van de huurder is de huurder aansprakelijk voor de eventuele schade toegebracht aan het terrein. Wanneer geen vorklift, manitou e.d. aanwezig zullen zijn bij de huurder, dient de huurder de verhuurder hiervan via e-mail te verwittigen (info@skysteigers.be ) 5 werkdagen voor datum van de gewenste levering. De levering gebeurt op de door de huurder aangeduide plaats, conform de huurbevestiging. Wanneer een levering op meerdere plaatsen dient te gebeuren kan hiervoor een meerkost worden aangerekend. De levering bestaat enkel uit het afleveren van het materiaal. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de gehuurde goederen. Indien de goederen dienen te worden opgesteld door de verhuurder dient dit gemeld te worden bij de prijsaanvraag zodat er een meerprijs hiervan kan worden voorgesteld door de verhuurder. Indien de verhuurder de montage dient te voorzien is de huurder verantwoordelijk voor de onderstaande voorwaarden (punt a tot en met o). Indien voor de verhuurder de kosten oplopen door het niet in orde zijn in hoofde van de huurder van deze voorwaarden, behoudt de verhuurder zich het recht om deze kosten door te rekenen aan de wederpartij:

a) De funderingen waarop de staanders geplaatst worden (en speciaal deze op luifels en daken) dienen vlak te zijn en in staat de lasten hieruit op te nemen. De huurder dient dit in elk geval voor aanvang der montagewerken na te zien.
b) De materialen van de verhuurder dienen met de vrachtwagen aan- en afgevoerd te worden tot op en van de bouwplaats van de steigers.
c) De ruimte ingenomen door de steigerconstructie is vrij zodat een normale opbouw niet belet wordt.
d) De werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder van derden of andere stielgroepen.
e) Ter hoogte van onze ankeringen bevindt zich achter de gevelplaatbekleding een stevige
betonstructuur waarin ankergaten (doormeter 14 mm) kunnen geboord worden voor het plaatsen en vastzetten van onze ankerbouten. Dit dient zorgvuldig door de huurder vooraf nagezien te worden.
f) Alle nodige administratieve en verkeerstechnische formaliteiten met betrekking tot de plaatsing van de steiger.
g) Vrijhouden van de stoep en parkeerstrook van de rijweg ter hoogte van de voorgevel, nodig voor het stapelen van de materialen bij montage en demontage van de steiger inclusief het voorzien in de nodige signalisatie en vergunningen.
h) Bij het bouwen op daken van derden, dient de huurder in het bezit te zijn van een getekende verklaring van toelating der werken van de eigenaar van het gebouw. Indien de constructies worden gemonteerd op terrassen of daken, moet de huurder alle vereiste maatregelen ter bescherming en ter versterking daarvan nemen. De verhuurder wijst alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de schade die in dit verband zou ontstaan.
i) Indien de constructie wordt opgericht in de buurt van een lichtreclame, moet deze door de huurder worden verwijderd of tenminste doelmatig worden afgeschermd. Alle verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen van dergelijke inrichtingen wordt door de verhuurder van de hand gewezen. Alle elektrische leidingen in de buurt van de constructie moeten doeltreffend worden afgeschermd en geïsoleerd. De elektrische stroom dient te worden onderbroken tijdens de montage- en démontagewerkzaamheden. Alle voornoemde veiligheidsmaatregelen zijn voor rekening van de klant, ook wanneer een werknemer van de verhuurder het slachtoffer is. Dit geldt ook voor koepels en ramen, deze dienen te worden afgeschermd door de huurder.
j) Op bouwwerven is de huurder gehouden het personeel van de verhuurder kosteloos gebruik te laten maken van de bouwwerfinrichtingen (ziekenboeg, kleedkamers, wasplaatsen, toiletten, refters,…) en het bouwwerfmateriaal (kranen, goederenliften,…)
k) De huurder is gehouden een stockageplaats voor het materiaal te voorzien aan de basis van de constructies. Tevens dient de huurder voor een parkeerruimte voor de vrachtwagen, vlakbij de montageplaats en dit zowel bij montage, hermontage als démontage. De huurder is eveneens verplicht te zorgen voor het nivelleren en vrijmaken van hindernissen van de montageplaats.
l) Het leveren van elektrische stroom 220 volt voor het boren van de ankergaten (diameter 14 mm), alsook herstellen van deze gaten bij demontage van de steiger.
m) Allekostenuithoofdevankeuringdersteigersdooreencontrolemechanisme.
n) Herstellen van alle beschadigingen eventueel veroorzaakt door onze diensten bij de uitvoering van de stellingbouwwerkzaamheden.
o) Leveren en plaatsen en wegnemen van de onderslagen op de daken waarop onze staanders worden geplaatst.

Borgsom *
Onmiddellijk na het sluiten van de huurovereenkomst is de huurder aan de verhuurder een borgsom verschuldigd gelijk aan 4 weken huur. Buitenlandse klanten of klanten waarvoor de inhoudingsplicht van toepassing is dienen een borg van 50 % van de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal te voldoen onmiddellijk na het afsluiten van de huurovereenkomst.

Gebruik


Artikel 13
De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde materiaal gebruikt wordt overeenkomstig hun bestemming en volgens de eventuele aanwijzingen van de verhuurder.
De verhuurde goederen mogen niet onderverhuurd worden, noch aan anderen in gebruik worden gegeven. De huurder is verantwoordelijk wanneer het materiaal niet wordt gebruikt overeenkomstig hun bestemming. De maximale toelaatbare belasting dient gelijkmatig verdeeld te worden en op één steigerverdiep gelijktijdig , dit mag niet overschreden worden om schade aan het materiaal te voorkomen. Deze maximaal toelaatbare belasting kan afgeleid worden uit de montagehandleiding.
Indien de steiger voorzien is van netten/zeilen dienen bij stormweer of hevige wind de nodige maatregelen getroffen te worden om eventuele schade te voorkomen; de huurder dient de netten/zeilen op te rollen of te verwijderen. Indien de verhuurder zeilen of netten dient te plaatsen aan de stelling (hetgeen vervat is in de prijsbepaling), zal bij beschadiging of loskomen na de eerste montage de herbevestiging en/of herstelling aan de huurder doorgerekend worden. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit en tijdens het gebruik van de gehuurde goederen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht tijdens de volledige huurperiode (dit wel zeggen vanaf moment van levering tot het ogenblik van ophaling). Elke huurder is verplicht de gehuurde goederen na gebruik proper en ordelijk aan te bieden voor ophaling, zoniet worden ze op kosten van de huurder door de verhuurder gereinigd aan een uurloon a rato van 40€/ uur. De huurder zorgt ervoor dat de gehuurde goederen worden aangeboden zoals ze werden geleverd.

Ophaling

Artikel 14
Voor de ophaling dienen alle goederen aangeboden te worden identiek zoals ze werden geleverd, dit wil zeggen:

• Alle geleverde spanbanden dienen rond de geleverde goederen te worden gebonden.
Wanneer bij de ophaling de geleverde goederen niet worden aangeboden conform levering, zullen wachturen worden aangerekend naast een handlingcost van EUR 175,00 per begonnen periode van 2 uur. Wanneer niemand telefonisch bereikt kan worden kan de verhuurder zelf opteren om de site te verlaten en zich op een later, vrij te kiezen tijdstip een tweede maal aan te bieden. Een vergeefse aanbieding zal extra worden aangerekend. De supplementaire kosten voor een niet-conforme aanbieding van de verhuurder hangen af -volgende elementen:

– Tijdstip ophaling (e.g. meerkost in weekend, meerkost ’s nachts, etc.)
– Duurtijd van de werken (e.g. 1uur versus 3 uur, etc.);
– Discretionaire beslissing van de chauffeur om de goederen niet samen te zoeken en zich een
tweede keer aan te bieden (e.g. extra transportkosten, etc.)
– Etc.

De verhuurder raadt elke huurder aan om een conforme aanbieding te voorzien om meerkosten te vermijden!
Bij het ophalen van het materiaal dient het gehuurde goed te zijn schoongemaakt, zoniet wordt een supplement voor de schoonmaak aangerekend. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, gelieve ons op voorhand te informeren zodat er een schoonmaakforfait ingecalculeerd kan worden.
Bij de ophaling door de verhuurder of een bedrijf ingehuurd door de verhuurder wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de gewenste tijdstippen van de huurder. Dit is echter een middelenverbintenis. Bij een ophaling die niet is gebeurd op het gewenste tijdstip van de huurder kan deze laatste niet het recht geven een korting te eisen op het verhuurde materiaal noch op de transportkosten.
Wanneer niet alle goederen worden aangeboden, of de goederen werden beschadigd en/of vernield zullen volgende kosten worden aangerekend:

• Nieuwprijs voor bouwhekken, crashbarriers, nadars, etc.
• Nieuwprijs voor stelling materialen.

Eventuele expertises zijn op kosten van de huurder. Bij vaststelling van schade of vandalisme kan de verhuurder een bepaalde huurder tijdelijk of definitief uitsluiten voor verder verhuur ongeacht eventuele bestaande huurovereenkomsten. Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, geplakt, gezaagd of geschilderd worden zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de verhuurder te hebben ontvangen. Zonder deze goedkeuring worden bovengenoemde kosten in rekening gebracht.
Vernietiging van het gehuurde in de loop van de huurtermijn door brand, storm of andere oorzaak geeft geen aanleiding tot opheffing of vermindering van de huurprijs of enigerlei schadeloosstelling aan de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit en tijdens het gebruik van de gehuurde goederen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht tijdens de volledige huurperiode (dit wel zeggen vanaf moment van levering tot het ogenblik van ophaling).

Klachten

Artikel 15
Klachten moeten om geldig te zijn binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering van de dienst of ontvangst van de goederen of na ontvangst van de factuur via e-mail aan de verkoper kenbaar gemaakt worden. Klachten geven de huurder geen recht om de huurovereenkomst te ontbinden of de betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of niet te verrichten. De verhuurder zal de klacht schriftelijk behandelen binnen de 30 kalenderdagen.

Overmacht

Artikel 16
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van overmacht die het haar onmogelijk maakt geheel of gedeeltelijk haar verplichting na te komen (zoals daar o.m. zijn, ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere andere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn plichten te voldoen). Ieder geval van overmacht machtigt de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te stellen of niet te verrichten. In dit geval verbreekt de verhuurder de overeenkomst zonder dat de huurder enig recht heeft op schadevergoeding.

Betaling / Facturatie

Artikel 17
De betaling dient te geschieden 10 kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum conform de huurbevestiging. Bij gebrek aan voorafgaande betaling heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op kosten van de huurder onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge kennisgeving te beëindigen.
De factuur wordt na het gebruik verstuurd naar de huurder. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk op de vervaldag van een factuur heeft tot gevolg dat:

– Alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden;
– Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
– Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
interest afwerpen van 1% per maand, 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag;
– Alle verschuldigde bedragen worden van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum
van EUR 125,00;
– Elke maand er een bijkomende administratieve kost wordt aangerekend van EUR 12,00;

Klachten in verband met een factuur of met gefactureerde werken dienen schriftelijk te worden gemeld aan info@skysteigers.be binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Telefonische meldingen dienen achteraf ook per e-mail bevestigd te worden. De datum van ontvangst van de e- mail is geldig.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de verhuurder zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot de vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn vanwege de klant nooit eisbaar.

Aansprakelijkheid


Artikel 18
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook onstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de unit bevinden en dit zowel tijdens de plaatsing of terughaling als tijdens de stand van het gehuurde. Vernietiging van het gehuurde in de loop van de huurtermijn door brand, storm of andere oorzaak geeft geen aanleiding tot opheffing of vermindering van de huurprijs of enigerlei schadeloosstelling aan de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen.

Geschillen


Artikel 19
In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder zich bevindt.

Bemerkingen


Artikel 20
Alle bemerkingen omtrent de algemene voorwaarden, huurbevestiging, levering, gebruik, ophaling en /of factuur dienen schriftelijk via e-mail gericht te worden aan: info@skysteigers.be binnen de 8 kalenderdagen nadat:

• De huurbevestiging u werd toegestuurd (24h wanneer de levering in 7 kalenderdagen zal doorgaan)
• De levering werd volbracht;
• Ophaling werd volbracht;
• De factuur u werd toegestuurd.

Telefonische meldingen dienen ook per e-mail te worden toegestuurd om tegenstelbaar te zijn. De datum van de e-mail is geldig.

Geldigheid algemene voorwaarden

 

Artikel 21
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Verzekering


Artikel 22
De huurder wordt aangeraden voor alle activiteiten een all- in verzekering voor het gehuurde materiaal af te sluiten ten bedrage van de aanschaffingswaarde van de gehuurde goederen. De gehuurde goederen worden geëvalueerd in de magazijnen van de verhuurder. Indien schade wordt vastgesteld wordt dit opgenomen in de factuur.

Slotbepalingen


Artikel 23
Elke overtreding van onderhavige algemene voorwaarden, evenals schade, vandalisme, misbruik of wanbetaling kan aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van verhuur door de verhuurder. In alle gevallen die niet in deze algemene voorwaarden voorzien zijn beslist de verhuurder.
Bovengenoemde prijzen zijn allen exclusief BTW

bottom of page